Pressmeddelande

Kommuniké från Agilit Holding AB (publ) årsstämma den 28 juni 2022

  • Publicerad: 2022-06-28
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Agilit Holding AB (publ) (“Agilit”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om omval av Johan Assarsson, Morgan Eilenberg, Lars Lidgren, Semmy Rülf, Fredrik Thafvelin och Petter Øygarden som ordinarie styrelseledamöter. Semmy Rülf omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska ej utgå för år 2022.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Lisa Albertsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Lund den 28 juni 2022

Agilit Holding AB (publ)

Om Agilit Holding AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Agilit Holding AB (559058-5807) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curando.se  Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

Kontakt:

Ytterligare information:

Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-06-28

Kommuniké från Agilit Holding AB (publ) årsstämma den 28 juni 2022

Citat:

Bilder: