Pressmeddelande

RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2022

 • Publicerad: 2022-11-30
 • Senast ändrad: 2022-11-30

RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB (publ.) publiserar delårsrapport 3:e kvartalet 2022

Viktig information för läsaren

 Från den 1 januari 2022 till den 30 september 2022 (”Perioden”) bedrevs verksamheten i RightBridge Ventures Group AB (”Bolaget”) under namnet Agilit Holding AB. Informationen i denna delårsrapport avser därför endast bolagets verksamhet under namnet Agilit Holding AB, inklusive det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB. Agilit Svenska AB ägde 100 % av FHVCare i Sverige AB och Carefindy AB. Bolaget förvärvade RightBridge Ventures AB, dess e-sport- och spelverksamhet, genom ett omvänt förvärv (”Transaktionen”) som slutfördes efter periodens slut.

Styrelsens uppfattning är att det också är av intresse för våra aktieägare och allmänheten att presentera RightBridge Ventures AB:s aktiviteter, resultat och verksamhet under perioden.

Denna delårsrapport innehåller således ytterligare frivilligt informativt offentliggörande om RightBridge Ventures AB för perioden. För information bl.a. om hur RightBridge Ventures AB:s konsoliderade försäljning har vuxit från ca 4.7 Miljoner kronor till ca 8 miljoner kronor under 9 månader, se tillägget om RightBridge Ventures AB i denna rapport ”RightBridge Ventures AB Proforma Q3 och januari – september 2022, frivilligt informationslämnande” från sidan 24. Detta ska läsas oberoende av bolagets delårsrapport och det återspeglar inte hur bolaget avser att offentliggöra sitt kvartals- eller/och årsresultat i framtiden.

RightBridge Ventures Group AB (dåvarande Agilit Holding AB)

 

2022-01-01 till 2022-09-30

Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,5).

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,7 miljoner kronor (-3).

Resultatet per aktie* uppgick till -0:02 kronor (-0:10).

Soliditeten** per 30 september uppgick till 75,7 % (57,9).

 

2022-07-01 till 2022-09-30

Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1,3 miljoner kronor (-2,2). Resultatet per aktie* uppgick till -0:006 kronor (-0:03).

 

Moderbolaget (dåvarande Agilit Holding AB)

 

2022-01-01 till 2022-09-30

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,1 miljoner kronor (-).

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -5,5 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie* efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (-0,02).

Soliditeten uppgick per den 30 september till 98,8 % (82,2)

 

2022-07-01 till 2022-09-30

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,1 MSEK (-).

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -0,4 MSEK (-1,4).

Resultat per aktie* efter utspädning uppgick till -0,002 SEK (-0,05).

*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden. Det totala antalet aktier i bolaget per den 30 september 2022 uppgår till 208 430 382 (104 215 191).

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för tredje kvartalet 2022 uppgick till 208 430 382 (88 004 017) aktier.

**Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022 (dåvarande Agilit Holding AB)

 

 • Den 11 augusti överfördes Agilit Holding AB:s verksamhet till det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB.

 

 • Den 29 september godkände Agilit Holding AB:s extra bolagsstämma det omvända förvärvet av RightBridge Ventures AB. Köpeskillingen för transaktionen uppgick till cirka 180 MSEK och betalades genom en nyemission av 2 999 487 967 nya aktier i Agilit Holding AB till RightBridge Ventures ABs aktieägare som betalning för transaktionen.

 

 • Den extra bolagsstämman godkände även sammanläggning av bolagets aktier, där tjugofem(25) aktier slogs samman till en (1) aktie. Den extrabolagsstämman beslutade att ändra namnet på ”Agilit Holding” till ”RightBridge Ventures Group”.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

 • Den 5 oktober 2022 delades Agilit Holding AB:s dotterbolag Agilit Svenska AB ut till de befintliga aktieägarna före slutförandet av Transaktionen.

 

 • Den 6 oktober 2022 slutfördes det omvända förvärvet. Vederlagsaktierna delades ut till aktieägarna i RightBridge Ventures AB, deras registrering i Bolagets aktieägarförteckning lämnades in och en ny styrelse och ledning tillträdde. Den nya styrelsen består av Johan Rooth som styrelseordförande samt Stefan Lindeberg, Kenneth Arnström och Magnus Leppäniemi som styrelseledamöter. Carlos Barrios utsågs till VD.

 

 • Under oktober månad registrerade Bolaget sitt namnbyte från Agilit Holding AB till RightBridge Ventures Group AB (publ).

 

 • Den 20 oktober ändrades den nya tickern för handel på NASDAQ First North från AGILIT till RIGHTB.

 

 • RightBridge Ventures Group slutförde förvärvet av cirka 80 % av aktierna i Tricked Esport ApS, en dansk e-sport- och utbildningsorganisation baserad i Köpenhamn.

 

 • Bolaget tillkännagav Team Singularitys kommersiella partnerskap med MAS Holdings, Sydasiens största klädteknikföretag med målet att marknadsföra och marknadsföra sina konkurrenskraftiga produktlinjer för bärbara spelprodukter.

 

 • Lilmix medias partnerskap med AOC, en av världens största tillverkare av kringutrustning till datorer, förnyades med ytterligare ett år.

 

 • Lilmix möter Ninjas in Pyjamas under semifinalen CS:GO Swedish Cup (CSGO Svenska Cupen 2022 inkluderade en prispott 0,5 miljoner kronor) och säkrade en 4:e plats i den svenska CSGO-eliten. 

 • Team Singularitys TikTok-kanal nådde över 100 000 visningar som visar styrkan i kommunikations potentialen för Team Singularity.

 • Bolaget genomförde en omvänd split av aktier med ett förhållande om 25:1, vilket innebär att antalet utestående aktier i Bolaget minskade från 3 miljarder till 128 miljoner.

 

Koncernstruktur för perioden som avslutades den 30 september 2022

Agilit Holding AB är moderbolag i en koncern som omfattar Agilit Svenska AB (ägs till 100 %) som i sin tur äger 100 % av Carefindy AB och FHVCare i Sverige AB.

 

Organisation och medarbetare

I koncernen var medeltalet anställda under tredje kvartalet 2022 1 (3) personer. Därutöver finns långtidsavtal med 2 utvecklingskonsulter.

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 30. 11. 2022.

 

SLUT PÅ RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB (tidigare Agilit Holding AB) RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP Q3 DELÅRSRAPPORT OCH JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

 

————————-

RIGHTBRIDGE VENTURES AB PROFORMA Q3 OCH JANUARI – SEPTEMBER 2022, FRIVILLIGT INFORMATIONSLÄMNANDE

 

Nettointäkter för SEK 8M: 68 % organisk intäktstillväxt trots makroekonomisk motvind och global oro

 

Viktig information för läsaren

Informationen nedan ska inte ses eller tolkas som en formell kvartalsrapport. Vidare ska nedanståen- de information och den finansiella informationen inte tolkas som underlag för framtida rapportering. Proformaresultaträkningen har upprättats i enlighet med K3.

 

RightBridge Ventures Group AB rapporterar enligt K3 för perioderna 1 januari – 31 december 2022. Från och med den 1 januari 2023 kommer RightBridge Ventures Group AB att redovisa sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten för första kvartalet 2023 publiceras 2023-05-31 och blir den första finansiella rapporten från RightBridge Ventures Group upprättad i enlighet med IFRS. Övergången från svensk GAAP och K3 träder därmed i kraft den 1 januari 2023. Jämförelser för 2022 kommer att justeras i enlighet med IFRS.

 

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2,87 miljoner kronor. Kostnaderna för kvar- talet uppgick till 5,5 miljoner kronor. EBITDA för kvartalet uppgick till -2,6 miljoner kronor inklusive noteringskostnader av engångskaraktär. Justerad EBITDA, exklusive extraordinära kostnader, upp- gick till -1,9 miljoner kronor.

Sammanfattning av de första nio månader proforma 

Nettoomsättningen för de första 9 månaderna uppgick till närmare 8 miljoner kronor. Detta är 68 % högre än helåret 2021 jämförbara proformaresultat. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 15,2 miljoner kronor, varav cirka 1,6 miljoner kronor var relaterade till noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget förväntar sig att ytterligare noteringskostnader kommer att uppstå under Q4.

 

RightBridge Ventures AB:s nettoresultat för perioden januari till september 2022 visar ett positivt resultat 2,5 miljoner kronor. Resultatet beror främst en kombination av intäktstillväxt under perioden. Samt flera kostnadsoptimeringsmått som i ett led av portföljbolagens affärstransformation, samt avskrivningar (icke-kassaflödespåverkande) av tidigare aktieägares lån i Team Singularity.

 

Väsentliga händelser under 2022

 • Bolaget erhöll godkännande från den extra bolagsstämman den 29 september för att slutföra förvärvet av 100 % av aktierna i RightBridge Ventures AB. RightBridge Ventures AB fortsatte att investera i företagsorganisationen genom att rekrytera en Chief Financial Officer och en Social Media Manager som arbetar centralt över alla portföljbolag.

 

 • Knacks stängde framgångsrikt Streamers League Valorant marknadsföringskampanj och eve- nemang sponsrad av HyperX med en prispott på cirka 0,2 MSEK och en konsoliderad visning av ca 1 200 000 tittare.

 

 • Lansering av MUGA Music Gaming Arena (muga.espl.gg) samarbete mellan ESPL och Warner Music Thailand. MUGA Arena är ett samarbete mellan Warner Music och ESPL för att skapa engagemang mellan musikartister och musikfans i kombination med kraften i e-sport för det ultimata fanevenemanget.

 

 • ESPL överträffar 250 000 registrerade användare och 10 000 månatliga aktiva användare.

 

 • Team Singularitys APEX-lag tävlade i ALGS-slutspelet Sydamerika och slutade 1: a plats (total turneringsprispott 1,3 miljoner kronor).

 

 • Team Singularity APEX-laget spelade Apex Legends Global Series (ALGS) World Championship som regionala mästare (Total turneringsprispott 18 miljoner kronor).

 

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Kontakt:

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-11-30

RBV_Q3_Swe_Final

Citat:

Bilder: