Pressmeddelande

Agilit Holding: Inleder företrädesemission och planerar notering på Nasdaq First North

  • Publicerad: 2021-12-21
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Imorgon inleds teckningstiden i Agilit Holding AB:s (”Agilit” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilken tillför Bolaget cirka 6,3 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande.

Agilit Holding är ett Software as a Service-företag (SaaS) som erbjuder en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags eller en vårdgivares processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett och samma ställe. Den digitala plattformen Curando har idag över 100 000 användare.

Verksamheten bedrevs tidigare under moderbolaget Curando Nordic AB, som under 2021 genomförde ett omvänt förvärv av Vo2 Cap Holding, resulterande i att Vo2 Cap Holding övertog Curando Nordic AB:s plats på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) medan verksamheten överfördes till dotterbolaget Agilit som i sin tur knoppades av till aktieägarna. Agilit avser nu att noteras på Nasdaq First North, efter sedvanlig prövning, och att därefter byta namn till Curando AB.

”Under 2022 planerar vi, förutom börsnoteringen, att släppa plattformen och applikationerna på engelska, lansera nya versioner av  vissa applikationer och släppa en ny, kompletterande tjänst på plattformen för utökad ärendehantering, riktad mot företagshälsovården och äldrevården. Vi kommer också, under rätt förutsättningar, vara öppna för fler förvärv likt de två som tidigare moderbolaget genomförde under 2021. ”, säger Agilit Holdings VD Johan Tinnerholm.

Inledningsvis riktar sig Agilit mot den svenska marknaden för att därefter koncentrera sig på Norden. Curando är en digital plattform med tyngdpunkt på integration. Detta ger förutsättningar att ta konceptet vidare utanför Nordens gränser på längre sikt, särskilt som multinationella organisationer i Bolagets mening har det allra största behovet att få en bättre, mer sammanhållen och tydligare bild av hur medarbetares ohälsa påverkar företaget och vilka åtgärder som kan tas för att vända en sådan utveckling.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera ökade marknads- och försäljningsaktiviteter, utökad utveckling och produktion, IT-säkerhet, kvalitetssäkrande, patent och certifikat samt stärka administration och det övriga rörelsekapitalet.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 22 december 2021 – 10 januari 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 20 december 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 104 215 191 aktier, motsvarande cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan emission: 104 215 191 aktier.

Teckningskurs: 0,06 SEK per aktie.

Värdering (pre-money): Cirka 6,3 MSEK.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

Notering på Nasdaq First North: Notering för Agilit på Nasdaq First North är planerad till 28 februari 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Agilit har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 6,3 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av företrädesemissionen. Av denna totalsumma har styrelse, ledande befattningshavare och existerande större ägare i Bolaget givit teckningsförbindelser om cirka 4,1 MSEK, motsvarande cirka 64,8 procent av företrädesemissionen.

Teaser och anmälningssedel

Teaser och anmälningssedel hålls tillgängliga via Bolagets (www.curando.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se)  hemsidor från och med 22 december.

Agilit Holding är ett Software as a Service-företag (SaaS) som erbjuder en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags eller en vårdgivares processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett och samma ställe.

Kontakt:

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Tinnerholm – VD Agilit Holding AB  
Telefon: +46 706432410
E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

Citat:

Bilder: