Pressmeddelande

Agilit Holding AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2022

  • Publicerad: 2022-05-30
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Värt att notera

Agilit genomförde under januari 2022 en fulltecknad företrädesemission och tillfördes cirka 6 251 TKR innan emissionskostnader.

Agilit listades på Nasdaq First North med första handelsdag den 28 februari 2022.

KONCERNEN

FÖRSTA KVARTALET

2022-01-01 till 2022-03-31

Koncernens nettoomsättning uppgick till 278 (137) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 080 (-1 459) TKR.

Resultatet per aktie* uppgick till -0,01 (-0,01) kronor. 

MODERBOLAGET

FÖRSTA KVARTALET

2022-01-01 till 2022-03-31

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (0) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1 686 (-1 136) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) kronor.

*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden. Totalt antal aktier i bolaget per 31 mars 2022 uppgår till 208 430 382 (98 104 080).

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för första kvartalet 2022 uppgick till 194 535 023 (99 699 080) aktier.

**Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Väsentliga händelser första kvartalet 2022

Agilit genomförde under januari 2022 en fulltecknad företrädesemission och tillfördes cirka 6 251 TKR innan emissionskostnader.

Agilit listades på Nasdaq First North med första handelsdag den 28 februari 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Agilit Holdings aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Agilit Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2022.

Kontakt:

För ytterligare information se www.curando.se eller kontakta VD Johan Tinnerholm, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-05-30

Q1 rapport 2022 Agilit Holding

Citat:

Bilder: