Pressmeddelande

RightBridge Ventures slutför förvärvet av 80 procent av aktierna i Tricked Esport ApS

  • Publicerad: 2022-11-18
  • Senast ändrad: 2022-11-18

Rightbridge Ventures Group AB (”RightBridge Ventures” eller ”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av 80 procent av aktierna i Tricked Esport ApS (”Tricked”) (”Transaktionen”) som tillkännagavs den 7 november 2022. Som vederlag för aktierna i Tricked kommer bolagets styrelse att besluta om en riktad emission av 27 626 666 nya stamaktier till aktieägarna i Tricked, EMLIKA ApS, Nebbegård Invest A/S och JV Equity A/S (”Säljarna”) till en teckningskurs om 1,50 kr per stamaktie. Av administrativa skäl beräknas den riktade emissionen (“emissionen”) ske under nästa vecka.

Den 7 november 2022 offentliggjorde Bolaget att det ingått ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Tricked för en köpeskilling om 41 400 000 kronor. Köpeskillingen kommer att betalas genom emission av 27 626 666 nya stamaktier i Bolaget. Den riktade emissionen kommer att beslutas av bolagets styrelse under dess bemyndigande att emittera aktier som beviljades vid den extra bolagsstämman den 29 september 2022. Av administrativa skäl förväntas emissionen ske under nästa vecka och kommer att bekräftas genom ett separat pressmeddelande.

Den teckningskurs som ska tillämpas i emissionen har förhandlats på armlängds avstånd och anses, enligt styrelsen för Bolaget, vara fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Teckningskursen utgör till 1,50kr per aktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att för att slutföra förvärvet av aktier i Tricked enl. till det ingångna aktieöverlåtelseavtalet, vilket är i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Vidare är Bolaget skyldigt att ge ut aktier till Säljarna för att fullgöra sin skyldighet enligt aktieöverlåtelseavtalet.

När emissionen har genomförts kommer det att innebära en utspädning om cirka 17,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom emissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 27 626 666 stamaktier från 128 316 734 till 155 943 400. Aktiekapitalet ökar med 3 313 656,31 kronor från 15 390 838 5103 kronor till 18 704 494,82 kronor.

I samband med emissionen har Säljarna förbundit sig att inte, med sedvanliga undantag, avyttra några aktier i Bolaget under en tid på ett år. När emissionen har genomförts kommer Säljarna att inneha ca 17,72 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Vi är glada att vi nu har slutfört förvärvet av Tricked och att vi nu kan realisera de synergier som vi har identifierat genom transaktionsprocessen. RightBridge Ventures välkomnar det kompetenta Tricked-teamet och den spännande community som formar Trickeds ekosystem. Vi skapar goda förutsättningar att skala upp försäljning och närvaro för Tricked utbildningstjänster i Sverige, Brasilien eller Storbritannien” – Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures Group AB

Om Tricked

Tricked är en dansk tävlings- och utbildningsorganisation för e-sport med över 50 anställda som tillhandahåller prenumerationstjänster för e-sportträning genom tre spelcenter, såväl som online och på plats, till cirka 20 offentliga och privata skolor i grundskolan, gymnasiet och yrkesutbildningen över hela Danmark. Sedan starten har Tricked fört värdena sportanda, disciplin och respekt till tusentals spelare.

Trickeds konkurrenskraftiga team är bland de främsta professionella e-sportlagen i Skandinavien, och deras prenumerationsbaserade coaching- och utbildningstjänster är den största i sitt slag i Danmark.

Trots att Tricked har sitt huvudkontor i Danmark är dess räckvidd global. Tack vare populariteten hos deras konkurrenskraftiga lag över stora titlar som League of Legends, CS:GO (Topp 50 i världen och topp 8 bland alla uppdrag (”HLTV-kartor”)), Fortnite och FIFA (två gånger världsmästare), förutom de tusentals spelare som har gått igenom Tricked´s utbildnings- och coachningsprogram samt evenemang, så bidrar Tricked med en mycket skalbar prenumerationsmodell och en räckvidd mot konsument på ca. 14 miljoner.

Den snabba tillväxten och online-räckvidden för Trickeds system beror främst på den höga graden av automatisering av deras medlemshanteringssystem, som är baserat på Amazon Web Services och Microsoft. Tricked är en Microsoft EDUCATION-partner, vilket är unikt i kategorin esport. Dessutom har Tricked nyligen inlett ett partnerskap med staden Köpenhamn för att utbilda arbetslösa individer och hjälpa dem att återinträda på arbetsmarknaden genom e-sport och spel.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”sikta” eller ”kan”, eller, i varje enskilt fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtriktade uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte i onödan förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som uttryckligen eller underförstått finns häri gäller endast per dagen för detta och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

RightBridge Ventures är ett kompounder och investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Kontakt:

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Filer:

Citat:

Bilder: