Pressmeddelande

Agilit Holding AB (publ): Rightbridge Ventures AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

  • Publicerad: 2022-08-17
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Nuvarande firma Agilit Holding AB som planeras namnändras till Rightbridge Ventures AB (publ) har ansökt om och erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq”).

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Agilit Holding AB (publ) (”Agilit / Bolaget”) har som tidigare meddelats ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rightbridge Ventures AB (publ) (”Rightbridge”) i ett s.k. omvänt förvärv och att överföra Agilits nuvarande verksamhet till ett helägt dotterbolag. Överföringen av Agilits nuvarande verksamhet har, som meddelades den 10 augusti 2022, genomförts till det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB.

Ett av villkoren för det omvända förvärvet var att Nasdaq First North Growth Market Stockholm godkände detsamma. Detta godkännande har mottagits villkorat av slutligt beslut om förvärv av Rightbridge samt tillhörande beslut som planeras fattas på extra bolagsstämma i Agilit i september. Kallelse till bolagsstämma planeras skickas ut under nästkommande vecka.

Nasdaqs godkännande är även villkorat av att Bolaget offentliggör en bolagsbeskrivning, att den nya ledningen genomgår Nasdaqs utbildning, uppdaterar sin hemsida i enlighet med regelverket samt att inga nya väsentliga händelser inträffar i Bolaget som kan föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Sedan tidigare är villkoret för affären gällande dispens för Abelco Investment AB från budplikt uppfyllt. Se Agilits pressmeddelande gällande detta från 15 augusti 2022 för ytterligare information.

Bolagsbeskrivning för Rightbridge Ventures AB (publ) avses publiceras senast två veckor före extra bolagsstämma i september.


Denna information är sådan som Agilit Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-17 18:15 CET.

Om Agilit Holding AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Agilit Holding AB (559058-5807) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curando.se  Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, email: info@amudova.se.

Om Rightbridge Ventures AB

RightBridge Ventures is a roll-up and investment company investing and acquiring companies in the esport and gaming industry with the objective to create an ecosystem that seeks synergies around revenues, marketing, sales, customer acquistion and technologies.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Kontakt:

Ytterligare information:

Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 70643 2410, johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-08-17

Release

Citat:

Bilder: