Pressmeddelande

Agilit Holding AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2022

  • Publicerad: 2022-08-08
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil. 

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2022

Med ”Bolaget” eller ”Agilit” avses i denna rapport, såvida inget annat anges, Agilit Holding AB med org.nr. 559058–5807 och de helägda dotterbolagen Agilit Svenska AB, FHVCare i Sverige AB och Carefindy AB.

Värt att notera

  • Agilit genomförde under januari 2022 en fulltecknad företrädesemission och tillfördes cirka 6 251 TKR innan emissionskostnader.
  • Agilit listades på Nasdaq First North med första handelsdag den 28 februari 2022.
  • Den 22 juni 2022 tecknades avtal om att genomföra ett villkorat omvänt förvärv av Rightbridge Ventures AB.

Förvärvet är bl.a. villkorat av att Rightbridge erhåller ett villkorat godkännande för fortsatt notering av Nasdaq First North Growth market och att Agilit Holdings nuvarande verksamhet överlåts till det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB.

Agilit Holdings hela aktieinnehav i Agilit Svenska kommer i samband med att affären genomförs, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, att delas ut till Agilit Holdings aktieägare. Nuvarande ägare i Agilit Holding får då lika många aktier i Agilit Svenska som man har i Agilit Holding på avstämningsdagen för utdelningen, detta utan att betala något extra.

Ytterligare information om det omvända förvärvet finns att tillgå i PM från 22 juni 2022 som finns på bolagets hemsida.

KONCERNEN

2022-01-01 till 2022-06-30

Koncernens nettoomsättning uppgick till 585 (344) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 429 (-3 347) TKR.

Resultatet per aktie* uppgick till -0,01 (-0,03) kronor. 

Soliditeten uppgick per den 30 juni till 78,2 (75,2) %

2022-04-01 till 2022-06-30

Koncernens nettoomsättning uppgick till 307 (207) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -349 (-1 887) TKR.

Resultatet per aktie* uppgick till -0,002 (-0,02) kronor. 

MODERBOLAGET

2022-01-01 till 2022-06-30

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (1) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -5 124 (-2 313) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) kronor.

Soliditeten uppgick per 30 juni till 89,7 (90,1) %

2022-04-01 till 2022-06-30

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (1) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -3 438 (-1 177) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,01) kronor.

*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden. Totalt antal aktier i bolaget per 30 juni 2022 uppgår till 208 430 382 (104 215 191).

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för andra kvartalet 2022 uppgick till 208 430 382 (105 402 784) aktier.

**Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Väsentliga händelser andra kvartalet 2022

Bolaget byter certified advisor till Amudova AB.

Den 22 juni 2022 tecknar Bolaget avtal om att genomföra ett villkorat omvänt förvärv av Rightbridge Ventures AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe

Agilit Holding AB (559058-5807) är godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curando.se. Bolagets Certified Advisor är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel.+46 (0)8-546 017 58, mail: info@amudova.se

Kontakt:

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Tinnerholm – VD Agilit Holding AB  
Telefon: +46 706432410
E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-08-08

Delårsrapport Q2 2022

Citat:

Bilder: