Utfall av emission av teckningsoptioner och aktier medelst kvittning i Curando Nordic AB (publ)

  • Publicerad: 2019-12-20
  • Senast ändrad: 2019-12-20

Curando Nordic AB meddelade den 9 december 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 samt riktad nyemission av aktier medelst kvittning fattats av extra bolagsstämma.

Riktad emission av teckningsoptioner

Emissionen, vilken omfattade högst 850 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och högst 600 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Totalt tecknades 850 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och 600 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B, vilka berättigar till teckning av nya aktier i bolaget under perioden 12 december 2022 till 16 december 2022.  I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas innebär det en utspädning på cirka 5,9 % baserat på nuvarande aktiekapital och en utspädning på cirka 3,3 % baserat på aktiekapitalet efter genomförd nyemission medelst kvittning.

Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Curando att behålla kompetent personal på alla nivåer genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda, nyckelpersoner och styrelse. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för Curandos utveckling.

Villkor för teckningsoptionerna av serie 2019/2022 A och 2019/2022 B finns att tillgå via bolagets hemsidahttps://curandonordic.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.

Riktad nyemission av aktier medelst kvittning

Emissionen, vilken omfattade nyemission av lägst 15 000 000 aktier och högst 25 000 000 aktier, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen var 0,25 kronor per aktie.

Totalt tecknades 19 431 848 nya aktier i ovannämnda emission.

Följande aktieägare tecknade via kvittning av lån:

Lars Lidgren344 736 aktier
Fredrik Thafvelin8 780 404 aktier
Petter Øygarden465 936 aktier
Polo Looser        287 280 aktier
Algora AB*          2 882 500 aktier
Progressio Brage Finans AS**2 459 432 aktier
Seagles Aktiebolag*4 211 560 aktier

*Curando Nordic AB:s styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i Algora AB och Seagles Aktiebolag.

** Curando Nordic AB:s styrelseledamot Petter Oygarden har ägande i Progressio Brage Finans AS.

Genom kvittningsemissionen har Curando Nordic AB:s aktiekapital ökat med 1 943 184,80 kronor till 4 245 333,80 kronor och totalt antal aktier i bolaget efter genomförd kvittning uppgår till 42 453 338 aktier.

Bakgrunden till nyemissionen är att styrelse och större aktieägare under senaste tiden finansierat verksamheten i Curando genom lån till bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lånen genom emissionen omvandlas till aktier och att bolagets balansräkning därmed befrias från den belastning som lånen utgör.

Villkor för nyemissionen medelst kvittning finns att tillgå via bolagets hemsidahttps://curandonordic.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-12-20

Release

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information