Förklarande information angående omvänt förvärv av Vo2 Cap AB (publ)

 • Publicerad: 2021-06-15
 • Senast ändrad: 2021-09-01

Med anledning av Curando Nordic AB:s (publ) ("Curando") planerade omvända förvärv av Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”) mot en köpeskilling om 199 999 999,915 kronor vill Curando ytterligare tydliggöra vad detta kommer att innebära för Curandos aktieägare.

Sammanfattningsvis får du som aktieägare:

 • Aktier i ett helt nytt bolag (Vo2) med goda förutsättningar till värdeökning för aktieägarna framöver utan att betala något för dessa aktier.
 • Samma antal aktier och ägarandel av ’Nya Curando’ som du har i nuvarande Curando. ’Nya Curando’ kommer att ha samma verksamhet som Curando har idag och därmed samma möjligheter och utmaningar.

För dig som aktieägare i Curando innebär avtalet att:

 • Du får samma antal aktier i Vo2 som du har i Curando på avstämningsdagen. Avstämningsdagen bestäms i nära anslutning till att extra bolagsstämma i Curando har beslutat att genomföra affären. Du som är aktieägare per avstämningsdagen kommer alltså efter beslut om förvärvet att bli aktieägare, med lika många aktier, i två olika bolag - både Vo2 och Curando.
 • Eftersom affären med Vo2 innebär att Curando köper Vo2 (omvänt förvärv) och emitterar 2 105 263 157 nya aktier till säljarna av Vo2, kommer nuvarande aktieägare i Curando att äga totalt 4,72% av Vo2 (efter beslut om förvärvet).
 • Aktierna i Vo2 får aktieägarna i Curando utan att betala något. Viktigt att notera är att Vo2 kommer att vara noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 • Nuvarande verksamhet, tillgångar och skulder kommer att lyftas ur nuvarande Curando innan affären med Vo2 genomförs och in i ett helägt dotterbolag; ’Nya Curando’.
 • Nuvarande ägare i Curando får lika många aktier i ’Nya Curando’ som man har i Curando per avstämningsdagen via utdelning av aktier i 'Nya Curando'.  D.v.s. äger du vid avstämningsdagen 10 000 aktier i Curando Nordic AB tilldelas du 10 000 aktier och motsvarande procentandel i ’Nya Curando’.
 • ’Nya Curando’ har för avsikt att åternoteras på börsen vid lämpligt tillfälle under hösten.

Datum och tidpunkt för bolagstämma och avstämningsdag kommer att meddelas när Nasdaq har godkänt affären med Vo2.

Vi ber er uppmärksamma att affären med Vo2 är beroende av att nedanstående villkor uppfylls:

 • Avtalet är villkorat av att Vo2 erhåller ett villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market.
 • Transaktionen är vidare bland annat villkorad av att extra bolagsstämma i Curando beslutar om riktad nyemission till Säljarna. Curando beräknas kunna ge in den nya bolagsbeskrivningen till Nasdaq Stockholm för godkännande under juni 2021 samt därefter kalla till extra bolagsstämma för att genomföra Transaktionen.
 • Avtalet är även villkorat av att en av Säljarna, 24 Media Network AB (”24 Media Network”) ansöker om och erhåller budpliktsdispens från Aktiemarknadsnämnden med anledning av att 24 Media Network efter Transaktionen erhåller över trettio (30) procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Om Curando Nordic AB

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e mail:  certifiedadviser@penser.se.

Kontakt:

Ytterligare information:

Kontakta Semmy Rülf, styrelseordförande, +46 (0) 709 31 27 30 semmy.rulf@googlemail.com.

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-06-15

PM CUR 210615

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information