Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2019 i Curando Nordic AB (publ)

  • Publicerad: 2019-05-31
  • Senast ändrad: 2019-05-31

Idag, den 31 maj 2019, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om omval av Lars Lidgren, Paul Looser, Fredrik Thafvelin och Petter Öygarden som ordinarie styrelseledamöter. Lars Lidgren omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden samt med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av BDO Mälardalen AB som revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Lund den 31 maj 2019

Curando Nordic AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den31 maj 2019 kl.14.00 CET. 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-05-31

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2019

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information