Curando Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport första kvartalet 2021

  • Publicerad: 2021-05-21
  • Senast ändrad: 2021-05-21

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Värt att notera

Curando har under april genomfört förvärvet av 100% av aktierna i mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB. FHVs programvara kompletterar Curandos tekniska plattform och kommer initialt att driva försäljningen och förstärka koncernens omsättning. FHV konsolideras i Curando från april 2021.

KONCERNEN

2021-01-01 till 2021-03-31

Koncernens nettoomsättning uppgick till 137 (205) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 459 (-1 003) TKR.

Resultatet per aktie* uppgick till -0,01 (-0,02) kronor. 

MODERBOLAGET

2021-01-01 till 2021-03-31

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (0) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1 136 (-791) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) kronor.

Väsentliga händelser första kvartalet 2021

Curando meddelande att sista dag för handel i BTS var den 15 januari 2021 och att företrädesemissinen registrerats hos Bolagsverket.

Curando tecknade avtal om att förvärva 100% av FHVCare i Sverige AB. Förvärvspriset uppgick till 2,4 MKR, varav 200 TKR kommer att betalas kontant och 2,2 MKR med cirka 6,1 miljoner nyemitterade aktier i Curando.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Curando meddelade den 7 april 2021 att man genomfört förvärvet av samtliga aktier i mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB.


Denna information är sådan som Curando är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-21 13:30 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Kontakt:

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Tinnerholm - VD Curando Nordic AB  
Telefon: +46 706432410
E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-05-21

Q1 rapport 2021 2021-05-21

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information