Utfall av riktad nyemission i Curando Nordic AB (publ)

  • Publicerad: 2020-01-24
  • Senast ändrad: 2020-01-24

Curando Nordic AB (”Curando”) delger i detta pressmeddelande information rörande utfallet av bolagets riktade nyemission (kontanttillskott).

Den 9 december 2019 beslutade extra bolagsstämma i Curando om riktad emission av lägst 4 000 0000 aktier och högst 24 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen var 0,25 kronor per aktie. Beslutet finns i sin helhet härCurandos hemsida.

Totalt tecknades 12 000 000 nya aktier i den riktade emissionen och följande intressenter tecknade:

TecknareAntal aktier (st)      Belopp (SEK)
Semmy Rülf4 000 0001 000 000
Progressio Brage Finans AS*       1 000 000250 000
Carl Westin AB**4 000 0001 000 000
Algora AB***1 000 000250 000
Turn Around AS****2 000 000500 000


* Curandos styrelseledamot Petter Øygarden har ägande i Progressio Brage Finans AS.

** Christian Westin Jansson med familj är ägare av Carl Westin AB.

***Curandos styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i Algora AB.

****Curandos CEO Fredrik Thafvelin har ägande i Turn Around AS.

Den genom emissionen förändrade ägarbilden är ännu inte färdigregistrerad hos Euroclear och Bolagsverket.

Genom emissionen tillförs Curando 3 000 000 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 30 000 kronor. Därutöver har Curando också genomfört en riktad nyemission medelst kvittning. Genom emissionerna kommer Curando:s aktiekapital att öka med 3 143 184,80 kronor till 5 445 333,80 kronor och totalt antal aktier efter genomförda emissioner uppgår till 54 453 338 aktier.

Curando:s styrelse och ledning bedömer att med ovannämnda likviditetstillskott kommer bolaget att ha tillräckligt med likvida medel under 2020 för att fortsätta utveckla verksamheten.

--

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 klockan 10:10 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-01-24

Release

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information