Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2019

 • Publicerad: 2019-08-30
 • Senast ändrad: 2019-08-30

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

6 månader (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 527 (9 175) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till – 7 934 (-7 025) KSEK. Resultatet belastades med justering av tidigare upptagen Goodwill på Niana AB på totalt -2 149 KSEK samt förluster vid avyttring/konkurs av dotterbolag uppgående till -1 235 KSEK.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,34 (-0,64) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni till -68 (-2)%.

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 524 (4 364) KSEK vilket är en väsentlig minskning jämfört med andra kvartalet 2018.
 • Minskningen är en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019, försäljningen av Curando AS i april 2019 samt att dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Norden AB försattes i konkurs den 11 april 2019.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 386 (-3 449) KSEK. Resultatet belastades med förluster vid avyttring/konkurs av dotterbolag uppgående till 1 235 KSEK under kvartal 2.
 • Resultatet per aktie i koncernen för kvartal 2 uppgick till -0,10 (-0,32) SEK.

Resultat per aktie:
Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.

Soliditet:
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser andra kvartalet 2019

 • Den 11 april 2019 meddelade Curando Nordic AB att konkursansökan samma dag lämnats in för de två dotterbolagen Läkartid nu Nordic AB och Friskare på jobbet Norden AB. Försäljning och leverans av företagshälsa avvecklades därmed.
 • Curando AS, Curando Nordics norska dotterbolag, övertogs från den 25 april 2019 av Otiga Group AS.
 • Curando Nordics styrelse gick in med bryggfinansiering om 2,6 MSEK och garantier för att finansiera repositionering, vilket meddelades den 8 maj 2019.
 • Curando Nordics dotterbolag Agilit Svenska AB teckande den 8 maj 2019 avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB om programvara med beräknade årsintäkter om 1 MSEK.
 • Behov av ytterligare finansiering inom tolv månader från räkenskapsårets utgång meddelades i ett pressmeddelande föregående 2018 års årsredovisning.
 • Den 29 maj 2019 meddelade Curando Nordic AB sitt beslut att positionera sig som SaaS-leverantör och kommersialisera sin IT-plattform, samt att riktad emission förbereds.
 • Årsstämma hölls den 31 maj 2019, vilket meddelades i kommuniké samma dag.
 • Curando Nordics styrelse gick in med ytterligare 1,1 MSEK och garantier den 11 juni 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 22 juli 2019 meddelades att Åke Knutsson utsetts till ny CFO.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Kontakt:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-08-30

Q2 rapport

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information