Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2020

  • Publicerad: 2020-10-15
  • Senast ändrad: 2021-09-01

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Värt att notera
Curando lanserar första versionen av integrationsplattformen Curando under september.
Rörelsens kostnader fortsätter att minska, under kvartal 3 var rörelsens kostnader knappt 300 TKR lägre än under kvartal 2.

KONCERNEN
2020-01-01 till 2020-09-30
Koncernens nettoomsättning uppgick till 483 (3 356) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 807 (-10 323) TKR.
Resultatet per aktie* efter utspädning i koncernen uppgick till -0,05 (-0,45) kronor. 
Soliditeten uppgick per den 30 september till -48,8 (-26,4) %. 

2020-07-01 till 2020-09-30
Koncernens nettoomsättning uppgick till 143 (829) TKR.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -845 (-2 389) TKR.
Resultatet per aktie*efter utspädning i koncernen uppgick till -0,02 (-0,10) kronor. 

MODERBOLAGET
2020-01-01 till 2020-09-30
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (653) TKR.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -2 362 (-4 183) TKR.
Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,18) kronor.
Soliditeten uppgick per den 30 september 2020 till 49,3 (59,3) %.

2020-07-01 till 2020-09-30
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (80) TKR.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -707 (-1 689) TKR.
Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,07) kronor.

*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning inkluderar genomsnittligt antal utestående teckningsoptioner). Totalt antal aktier i bolaget per 30 september 2020 var 54 453 338 (23 021 490). Bolaget har utfärdat totalt 1 450 000 teckningsoptioner (2019/2022) som kan konverteras till samma antal aktier från 12 december till 16 december 2022.
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för 9 månader 2020 uppgick till 55 236 671 (23 021 490) aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning avseende kvartal 2 uppgick till 55 903 338 (23 0212 490) aktier.

Väsentliga händelser tredje kvartalet

  • Curando meddelar att tidigare beslutad minskning av aktiekapitalet är godkänd och registrerad på Bolagsverket. Minskningen av aktiekapitalet avsätts till fritt eget kapital. Således sker ingen indragning av aktier och det totala egna kapitalet förändras inte.
  • Curando lanserar sin nya plattform för hälsa på företag och leverantörer av hälsotjänster.
  • Curando lämnar in en patentansökan till PRV avseende en metod för automatiserad allokering av vikarier vid sjukfrånvaro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Curando aviserar att bolaget kommer att göra en företrädesemission om cirka 21,8 MSEK under november – december 2020.

Ytterligare information
Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020.

Om Curando Nordic AB
Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

Kontakt:

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-10-15

Curando Nordic AB Q3 rapport 2020 (PDF)

PM 2. 201015 Q3 CUR.pdf

Skapad: 2020-10-15

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information