Säg hej då till traditionell företagshälsa

Det är dags för en digital & strategisk hälsopartner

En bra arbetsmiljö sänker stressnivåerna, ökar effektiviteten och skapar trivsel hos medarbetarna.

Curando är en digital hälsopartner som erbjuder hälsofrämjande och rehabiliterande insatser för bättre arbetsplatser och ökad lönsamhet.
Boka en demo idag Hur mycket kan vi spara?
Läs mer om hur det går till

Curando Företag – Trivsam arbetsmiljö för samtliga

En modern företagshälsa tar höjd för hela livet

Curando erbjuder ett unikt koncept för strategisk företagshälsa där tre verksamheter möts för att skapa enklare och smartare tjänster för att både företag och medarbetare ska må bra.

Vår digitala plattform HealthPlace är navet som kopplar samman våra olika verksamheter.

All funktionalitet och kopplingar mot olika typer av system är anpassade för att vi på ett så effektivt och enkelt sätt som möjligt ska kunna leverera digitala hälso- och vårdtjänster i delar eller som en helhet, ur ett helt kunddrivet behovsperspektiv.

Curando Occupational Health ensures the right place for each coworker
 • Välj fritt mellan våra tjänster eller skaffa en helhetslösning
 • Testa på en gång, det enda vi behöver är en personallista
 • Skaffa en strategi för hälsoarbetet & bli en attraktiv arbetsgivare
 • Få ett unikt skyddsnät för era medarbetare oavsett besvär
 • Effektiva verktyg med fokus på mätbarhet & ekonomi
 • Få kvalitetssäkrade kompetenser efter behov via vårt nätverk

Curando Hälsopartner – en mer modern företagshälsa

 • Helt kunddrivna– Med hjälp av vårt stora nätverk kan vi anpassa våra tjänster helt efter era behov.
 • Hälsoväxeln – Samtal med sjuksköterskor som guidar medarbetaren rätt oavsett om besvären ska bekostas av arbetsgivaren, sjukvården eller försäkringsbolag.
 • HealthPlace – En digital portal där alla ärenden som rör företagets hälsa samlas.
 • Proaktiva – Ser företagshälsa ur ett större perspektiv. Rätt investeringar på grupp- och organisationsnivå sparar pengar.
 • Statistik och mätbarhet – Lättillgänglig statistik över era insatser gör det enkelt att plocka upp tidiga signaler på ohälsa.

Hälsoprojekt för morgondagens arbetsplatser

Våra hälsoprojekt består av digitala och fysiska tjänster som hjälper er att möta framtidens krav på hälsosamma arbetsplatser. Genom analys anpassar vi målsättning och aktiviteter efter era behov. Vi mäter och utvärderar resultaten regelbundet och har alltid en strategisk utgångspunkt.

 • Nulägesanalys
 • Fokusområden
 • Mål
 • Aktiviteter
 • Utvärdering

Nulägesanalys

Nulägesanalysen ligger till grund för de val av hälsofrämjande insatser som kan förflytta er organisationen till ett önskat läge och öka er lönsamhet. Vi har tre verktyg för att ta fram en komplett nulägesanalys:

Hälsoindex

Följande nio nyckeltal mäts och utgör Hälsoindex: frisktal, sjuktillfällen, rehabinflöde, rehabrisk, rehabtrend, korttids- och sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro, friskvård och hälsoarbete.
Kostnaderna för ohälsa och sjukfrånvaro är höga både på individ- och organisationsnivå. Det finns därför starka incitament för organisationer att investera i hälsofrämjande insatser. Ett grundläggande krav är att kartlägga hur det ser ut, vilket ni gör genom Hälsoindex, som också kan användas som ett hälsobokslut.

HealthWatch

Ett verktyg som kontinuerligt mäter medarbetarnas mående, bl.a. stressnivå, trivsel och arbetsglädje. HealthWatch gör det lätt att agera tidigt på ohälsa och främjar organisatorisk och individuell hälsa samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det används också för förebyggande och reaktiva åtgärder. Både medarbetare, chefer och organisation får tillgång till webbaserade verktyg för stöd och utbildning för att optimera arbetsförmåga och arbetsglädje samt för att förebygga ohälsa, sjuknärvaro och sjukskrivning. T.ex får cheferna en rapport där gruppens styrkor och specifika förbättrings- och fokusområden framgår.

Checklista för arbetsmiljölagen

Vår checklista är ett enkelt sätt att kontrollera om ni lever upp till minimikraven för arbetsmiljöarbetet som ställs på arbetsgivare. Utifrån resultatet ser vi tillsammans på var behoven är som störst, vad man kan utveckla och vad som fungerat bra.

Fokusområden

Med nulägesanalysen som grund ser vi tillsammans över vilka områden fokus bör ligga på utifrån medarbetarnas resultat på grupp- och organisationsnivå. Vi tar hänsyn till och matchar detta med era affärsmål och hur er organisation är uppbyggd.

Nulägesanalysen gör att vi kan vi hantera rätt saker och träffsäkerheten i hälsoprojekten är därför hög.

Mål

Tillsammans sätter vi upp realistiska mål som utgår från era specifika behov. Hälsomålen är framtagna för långsiktighet och hållbarhet och ligger i linje med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målen vi sätter upp bör vara mätbara eftersom faktisk data skapar möjligheter att noggrant följa upp och utvärdera arbetet.

Aktiviteter

Vi föreslår vilka aktiviteter som tar er till de uppsatta målen. Aktiviteter vi utför kan vara allt från organisatorisk och social arbetsmiljö, fysiska träningspass, utbildning för chefer eller motionsutmaningar på gruppnivå.

I vår digitala portal HealthPlace får ni överblick, rapporter på och uppföljningar av era hälsoprojekt.

Utvärdering

Efter samtliga projekt sker en utvärdering för att mäta effekt och förflyttning. Vi undersöker vad som fungerat bra och vad som varit svårt under projektet.

En utvärdering innehåller samma komponenter som en nulägesanalys för att vi enkelt ska kunna jämföra datan. Utifrån utvärderingen hittar vi nya fokusområden för att fortsätta det cykliska strategiarbetet.

Hur fungerar det när en medarbetare sjukanmäler sig?

Portal för medarbetare

Medarbetare

 • Loggar in på HealthPlace
 • Gör sjuk- eller friskanmälan
 • Eller ringer Hälsoväxeln för rådgivning
Sjuksköterskor ringer upp

Hälsoväxeln

 • Sjuksköterska ringer upp vid sjukanmälan
 • Bedömer besvär, ger prognos och skapar åtgärdsplan
 • Vägleder till rätt instans eller bokar vård
Rätt instans betalar

Rätt instans

 • Ger snabbt rätt vård
 • Debiterar rätt plånbok beroende på om besvären är privat-, företags- eller försäkringsrelaterade
Office space

En utarbetad strategi för hälsa och arbetsmiljö adderar verkligt värde till ditt varumärke

Den allra viktigaste faktorn när man söker jobb idag är livsbalans. En bra arbetsgivare förväntas kunna erbjuda en hållbar arbetsplats som aktivt jobbar med arbetsmiljö, hälsa och utveckling. Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Hur ligger ni till i ert arbetsmiljöarbete?

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är smart att skapa riktigt bra arbetsplatser

Att skapa en bra och trygg arbetsmiljö har många fördelar. Vet du hur stor den verkliga skillnaden kan vara mellan att arbeta hälsofrämjande mot att agera först när ohälsa är ett faktum?

Proaktivt arbete

Ostrukturerat arbete

Reaktivt arbete

 1. Hög effektivitet och produktivitet
  Att jobba proaktivt är smart. Det finns exempel på att hälsofrämjande åtgärder är 15 gånger mer lönsamt än att vänta in intäktsbortfall vid en sjukskrivning.
 2. God trivsel och arbetsglädje
  Att se till att medarbetare mår bra både privat och på jobbet bidrar till ökad arbetsglädje och trivsel för individen, vilket även tenderar att smitta av sig i resten av gruppen.
 3. Ökat kunskapskapital och employer branding
  Att skapa en bra arbetsmiljö där medarbetare mår bra lockar till sig nyckelkompetenser som stannar längre där de får utrymme att utvecklas.
 4. Hög kreativitet och tankeverksamhet
  Att investera i medarbetarnas kondition ökar både det kreativa tänkandet och minnesförmågan vilket förstås skapar större värde för företaget.
 1. Sämre koncentration & sänkt produktivitet
  En medarbetare som börjar må dåligt både psykiskt och fysiskt får svårare att koncentrera sig och får mindre gjort, vilket även leder till lägre lönsamhet.
 2. Ökad stress & osäkerhet
  En medarbetare som känner negativ stress kopplad till arbetet drar sig undan socialt och upplever en minskad trygghet på arbetsplatsen.
 3. Högre personalomsättning & kunskapsförlust
  En medarbetare som börjar må dåligt byter oftare jobb vilket leder till att viktigt humankapital och kunskap försvinner.
 4. Lägre nivåer på leveranser & irrationellt tänkande
  En medarbetare som börjar må sämre prioriterar oftare fel, får sämre slutledningsförmåga och får därför svårare att slutföra sina uppgifter.
 1. Mycket kostsam rehabilitering
  När en sjukskrivningen har varat länge, kanske över ett år, kostar en rehabilitering ofta väldigt mycket, ibland lika mycket som det är värt att få tillbaka medarbetaren.
 2. Förlorad kompetens ger stora kostnader
  Endast 2 eller 3 av 10 långtidssjukskrivna för arbetsrelaterad ohälsa brukar komma tillbaka till full produktion i arbetet igen.
 3. Långa sjukskrivningar och psykisk ohälsa
  Ju längre en medarbetare har mått dåligt utan stöd, desto längre blir ofta sjukskrivningarna för exempelvis utmattningssyndrom och förslitningsskador.
 4. 0% arbetsförmåga
  En medarbetare som mår väldigt dåligt kan knappast leverera eftersom allt fokus behöver läggas på att bli frisk.

Proaktiv företagshälsa: 10 000 kr / år

Baserat på material från nyckeltalsinstitutet

Håll medarbetare friska och spara pengar
Chansen att lyckas med rehabilitering, om man kan rehabilitering vill säga, kan vara så hög som 80 % om man fångar upp ohälsa i tid. Insatsen behöver inte kosta så mycket, kanske 10 000 kr i tid och pengar.

Tidiga insatser ökar chansen att lyckas
Det är ofta värt mycket mer att lyckas med rehabilitering än vad själva insatsen kostar. Det finns exempel på att det räcker att lyckas en gång på 15 eller en gång på 20 för att det ska vara lönsamt att satsa.

Reaktiv företagshälsa: 100 000 kr / år

Baserat på material från nyckeltalsinstitutet

Att vänta in problemen gör åtgärderna dyrare
När en medarbetare redan mår dåligt och har varit sjukskriven länge, kanske ett år eller längre, kostar en rehabilitering ofta kring eller över 100 000 kronor.

Sena insatser minskar även chansen att lyckas
Sannolikheten att lyckas få tillbaka en långtidssjukskriven i fullt arbete är mindre än 20 – 30%. Då har företaget ofta tagit de stora kostnaderna för sjukskrivningen, produktionsstörningar och rekrytering av ersättare. Tyvärr finns många exempel på att värdet av att lyckas med en sen rehabilitering, inte är värt vad det kostar.

Flexibla hälsotjänster som komplement till er befintliga företagshälsa eller som helhetslösning.

Med hjälp av vårt unika nätverk behöver vi inte låsa oss till vissa kompetenser för att de redan finns på lager, så som traditionella företagshälsor är tvungna att göra. Här är några av de hälsofrämjande och rehabiliterande aktiviteter som vi kan hjälpa er med:

Ikon för hälsa

Hälsa

 • Träning
 • We+ digital aktivitetsplattform
 • Hälsoscreening
Ikon för arbetsmiljö

Arbetsmiljö

 • Utbildning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk- och social arbetsmiljö
Ikon för teamutveckling

Team

 • Teamutveckling
 • Kommunikation
 • Fysisk aktivitet
Ikon för utbildning

Utbildning

 • E-learning
 • Ledarskap
 • Hälsa
Ikon till hälsovägledning

Hälsovägledning

 • Hälsoväxel
 • Bedömning av besvär
 • Bokning hos rätt vårdgivare vid ej arbetsrelaterade besvär
Ikon för rehabilitering

Rehabilitering

 • Rehab-koordinering
 • Screening
 • Åtgärder

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Hör av dig!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Vill du kontakta oss direkt kan du ringa oss på 08 – 27 57 50 eller skicka ett mejl till foretag@curando.se.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.