Bolagsinformation

Affärsmodell

Curandos affärsidé är att som renodlad SaaS-leverantör erbjuda en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags hälsotjänster och hälsodata på ett ställe.
Detta för att effektivisera och synliggöra hälsoarbete inom företag samt leverans av tredjepartstjänster rörande hälsa mot företag. Målet är att med hjälp av den samlade datan och bilden identifiera vilka åtgärder och förändringar på organisations- och gruppnivå som mest effektivt minskar ohälsa och relaterade kostnader inom ett företag.

Affärsmodellen bygger på B2B försäljning av licenser till Curandos SaaS-plattform för företagshälsa till och via tjänsteleverantörer inom hälsa mot företag och andra vårdgivare (partners), samt försäljning direkt mot företagskunder (direktkunder).Bolagsstruktur


Curando Nordic AB
Organisationsnummer
559049-5254
Bolagsform
Aktiebolag
VD
Johan Tinnerholm


Risker och osäkerhetsfaktorer


Generellt sett kan ett antal riskfaktorer ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och bransch. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Det kan vara svårt att utvärdera Curandos försäljningspotential som SaaS leverantör och det föreligger osäkerhet huruvida intäkter kommer att genereras i tillräcklig omfattning. Marknadsetableringar kan försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Curando kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital framöver. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital. En förlust av en eller flera nyckelpersoner, medarbetare och konsulter samt uppsägning av viktiga samarbetsavtal kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. En omfattande satsning från en konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av Bolagets verksamhet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bolagsstämmor

Nästa bolagsstämma i Curando Nordic AB: 2021-11-??
DOK 1
DOK 2
DOK 2

Kontakt - Investor Relations

För mer information, kontakta:
Johan Tinnerholm, VD
johan.tinnerholm@curando.se

tinnerholm-circle
Kontakt - Investor Relations

För mer information, kontakta:
Johan Tinnerholm, VD
johan.tinnerholm@curando.se

tinnerholm-circle