Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2018

  • Publicerad: 2019-05-29
  • Senast ändrad: 2019-05-29

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Tre månader (2019-01-01 – 2019-03-31)

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 003 KSEK vilket är en minksning på 58% jämfört med första kvartalet 2018.

Minskningen är i huvudsak en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till-5 547KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.

Utöver detta belastades resultatet av justering av tidigare upptagen Goodwill på Niana AB på totalt -2 149 KSEK.

Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,24 SEK.

Soliditeten uppgick per den 31 mars till cirka -44,5%.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 31 mars 2019 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.
Soliditet:Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.


(KSEK) Q1Q1Q1 – Q4
jan - mars2019jan - mars2018jan - dec2018
Nettoomsättning 2 003 4 811 15 644 
Försäljningstillväxt (%)-58 800 48
Rörelseresultat (EBITA) -5 128 -2 792 -14 717 
Rörelsemarginal EBITA (%)-250 -58 -94
Goodwillavskrivningar- -226 -666
Rörelseresultat (EBIT) -5 521 -3 549 -18 762 
Rörelsemarginal (EBIT %) -276 -74   -120 
Kassaflöde från den löpandeverksamheten-4 278342-11 664
Soliditet (%)-44,56,3-6,3
Nettokassa3961 8671 743
Resultat per aktie (kr)-0,24-0,32  -0,81
Eget kapital per aktie (kr)-0,130,05-0,027
Antal aktier vid slutet av perioden23 021 49010 994 64423 021 490

Väsentliga händelser första kvartalet 2019

  • Den 1 januari överlämnade Curando Nordic AB driften av dotterbolaget Niana AB till Arenakoncernen AB efter att detta bolag sålts till dem i december.
  • Efter den kraftiga nedbemanning som beslutats och genomförts under sista kvartalet 2018 har verksamheten under årets första kvartal fokuserat på att skapa en mycket resurssnål driftsmodell som kan minimera driftkostnaderna för den framtida verksamheten.   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  11 aprillämnades konkursansökan för två dotterbolag in till Attunda tingsrätt.   26 aprilövertogOtiga Group ASdet norska dotterbolaget Curando AS. 29 april meddelades att årsstämma kommer att äga rum den 31 maj 2019. 8 maj meddelades att styrelsen gick in med bryggfinansiering om 2,6 MSEK och garantier för att finansiera repositionering. 8 maj tecknade dotterbolaget Agilit Svenska AB avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB om programvara med beräknade årsintäkter om 1 MSEK. 10 maj offentliggjordes den senarelagda årsredovisningen för 2018. Bolaget meddelade i ett pressmeddelande föregående årsredovisningen att det av revisionsrapporten framgår att bolaget och koncernen är i behov av ytterligare finansiering inom tolv månader från räkenskapsårets utgång 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 klockan 13.00 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.seCurando Nordic AB presenterar delårsrapport första kvartal 2019Curando Nordic AB presenterar delårsrapport första kvartal 2019Curando Nordic AB presenterar delårsrapport första kvartal 2019Curando Nordic AB presenterar delårsrapport första kvartal 2019

Kontakt:

Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-38 67 41
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-05-29

Curando Nordic AB Q1 rapport 2019

Citat:

Bilder:

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.