Nyheter

2021-12-22

Välkomna att teckna aktier i Agilit Holdings nyemission inför notering på Nasdaq First North. Emissionens teckningstid löper mellan 22 december 2021 och 10 januari 2022.

Ta del av erbjudandet här.

Rättelse: Agilit meddelar en rättelse i den bolagsbeskrivning som presenterades om RightBridge Ventures AB

2022-09-30

Agilit Holding AB (”Agilit”) offentliggjorde den 15 september 2022 i ett pressmeddelande den bolagsbeskrivning som tagits fram i samband med det omvända förvärvet av RightBridge Ventures AB (”RightBridge”). Följande meddelande är en rättelse.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Agilit Holding AB (publ)

2022-09-29

Idag, den 29 september 2022, hölls extra bolagsstämma i Agilt Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Agilit Holding AB (publ): RightBridge Ventures AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning samt ändring av föreslaget namnbyte.

2022-09-15

Nuvarande firma Agilit Holding AB (publ), som planeras namnändras till RigthBridge Ventures Group AB (publ), erhöll den 17 augusti 2022 ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagsbeskrivning i detta ärende publiceras idag på Agilits hemsida www.curando.se. Vidare ändras föreslaget namnbyte på Agilit Holding AB från tidigare kommunicerat ’RightBridge Group AB’ till ’RightBridge Ventures Group AB’.

Kallelse till extra bolagsstämma i Agilit Holding AB

2022-08-29

Aktieägarna i Agilit Holding AB (pub), 559058-5807, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Agilit Holding AB (publ): Rightbridge Ventures AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

2022-08-17

Nuvarande firma Agilit Holding AB som planeras namnändras till Rightbridge Ventures AB (publ) har ansökt om och erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq”).

Agilit Holding AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2022

2022-08-08

Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se (https://curando.se/investerare/nyheter) och som bifogad fil. 

Tydliggörande och uppdatering kring Nya Agilits tidplan för att notera verksamheten

2022-06-30

Agilit Holding (Agilit) avser, i enlighet med tidigare kommunikation, att genomföra ett omvänt förvärv av RightBridge Ventures AB (”RBV”). Följande information är ett tydliggörande och en uppdatering gällande tidplanen för det omvända förvärvet och för att notera den utskjutna verksamheten som Nya Agilit.

Kommuniké från Rightbridge ventures AB (publ) årsstämma den 28 juni 2022

2022-06-28

Agilit Holding avser, i enlighet med tidigare kommunikation, att genomföra ett omvänt förvärv av RightBridge Ventures AB (”RBV”). Följande information gäller RBV årsstämma den 28 juni 2022.

Kommuniké från Agilit Holding AB (publ) årsstämma den 28 juni 2022

2022-06-28

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Agilit Holding AB (publ) (“Agilit”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Agilit Holding AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av RightBridge Ventures AB (publ)

2022-06-22

Agilit Holding AB (publ) (”Agilit”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i RightBridge Ventures AB (publ) (”RightBridge”) mot en köpeskilling om 179 969 278 kronor. Agilits nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Agilit och därefter delas ut till Agilits aktieägare.

Agilit Holding AB:s årsredovisning för 2021 offentliggjord

2022-06-03

Agilit Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig.

Agilit Holding AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2022

2022-05-30

Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Kallelse till årsstämma i Agilit Holding AB (publ)

2022-05-25

Aktieägarna i Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Agilit Holding handlas nu på Nasdaq First North Growth Market

2022-02-28

Agilit Holding AB (”Agilit” eller ”Bolaget”) har idag börjat handlas på Nasdaq First Growth Market.

Agilit Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

2022-02-23

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Agilit Holding offentliggör utfall av företrädesemission

2022-01-13

Styrelsen i Agilit Holding AB (”Agilit” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Agilits befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 13 december 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 14 juli 2021. Den totala teckningsgraden uppgick till cirka 114 procent. Företrädesemissionen fulltecknades således och Agilit tillförs därmed cirka 6,3 miljoner före emissionskostnader. Utfallet medför att Agilit kan finansiera ökade marknads- och försäljningsaktiviteter, utökad utveckling och produktion, IT-säkerhet, kvalitetssäkrande, patent och certifikat samt stärka administration och det övriga rörelsekapitalet.  

Agilit Holding: Inleder företrädesemission och planerar notering på Nasdaq First North

2021-12-21

Imorgon inleds teckningstiden i Agilit Holding AB:s (”Agilit” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilken tillför Bolaget cirka 6,3 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande.