Övriga nyheter >>

Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB

2020-10-15

Aktieägarna i Curando Nordic AB, 559049-5254, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C i Lund, tisdagen den 17 november 2020 kl. 13.00.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2020

2020-10-15

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB genomför en företrädesemission om cirka 21,8 MSEK

2020-10-15

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Förtydligande med anledning av nyhet ’Kommentar från VD – nya plattformen’ 201008

2020-10-09

Kommentar från VD - nya plattformen

2020-10-08

Patentansökan inlämnad av Curando Nordic AB

2020-09-14

Curando Nordic AB (”Curando”) har via Kransell & Wennborg lämnat in följande svenska patentansökan till PRV: Application number 2051055-8, Submission number 1000177671, Title “Allocating a substitute”.

Curando Nordic AB lanserar ny plattform

2020-09-11

Curando Nordic AB (”Curando”) lanserar idag sin nya plattform för hälsa på företag och leverantörer av hälsotjänster.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2020

2020-08-27

Minskning av aktiekapitalet i Curando Nordic AB (publ) är nu godkänd och registrerad på Bolagsverket.

2020-08-26

Curando Nordic AB (publ) sluter avtal om kreditram om 5 MSEK från Erik Penser Bank AB

2020-06-16

Curando Nordic AB (publ) (”Curando”) har ingått avtal avseende upptagande av lån från Erik Penser Bank AB och kommer i ett första steg uppta lån om 2,5 MSEK.

Kommuniké från Curando Nordic AB (publ) årsstämma den 29 maj 2020

2020-05-29

Idag, den 29 maj 2020, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2020

2020-05-26

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Curandos VD Johan Tinnerholm kommenterar årsredovisning

2020-04-28

Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2020-04-28

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Curando Nordic AB:s årsredovisning för 2019 offentliggjord

2020-04-24

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida www.curandonordic.se samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Curando Nordic AB meddelar ändrat rapportdatum för årsredovisning 2019

2020-04-20

Nytt datum för offentliggörande av Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är den 24:e april 2020.

Curando Nordic AB meddelar ändrat rapportdatum för årsredovisning 2019

2020-04-16

Nytt datum för offentliggörande av Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är den 20 april 2020.

Curando Nordic AB släpper ny funktion för att underlätta screening och överblick av COVID-19 inom företag

2020-03-25

Med anledning av COVID-19-pandemin ger Curando Nordic AB (”Curando”) idag den 25 mars 2020 ut en tilläggsfunktion till sin digitala frånvarotjänst Sjuk och Frisk.

Curando Nordic AB (publ) beslutade om ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapitalet och ny styrelseledamot

2020-03-18

Idag, den 18 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Aktieägarna beslutade i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts. Förslagen finns i sin helhet med bakgrundsinformation på Curandos hemsida www.curandonordic.se. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

2020-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curandonordic.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2020-02-14

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), org. nr 559049-5254, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 mars 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 9.30.

Curando Nordic AB:s dotterbolag förnyar avtal med MedHelp AB om digital anslutning för vårdmottagningar i Region Stockholm

2020-02-07

Curando Nordic AB:s (”Curando”) dotterbolag Agilit Svenska AB (”Agilit”) utökar sitt samarbete med MedHelp AB.

Tillträdande VD i Curando Nordic AB (publ) köper aktier

2020-01-31

Curando Nordic AB (”Curando”) meddelar idag att Johan Tinnerholm, som tillträder som VD den 3 februari 2020, har köpt 2 400 000 aktier i bolaget.

Utfall av riktad nyemission i Curando Nordic AB (publ)

2020-01-24

Curando Nordic AB (”Curando”) delger i detta pressmeddelande information rörande utfallet av bolagets riktade nyemission (kontanttillskott).

Curando Nordic AB avstår förvärv av LifeComp Sweden AB

2020-01-20

Curando Nordic AB (”Curando”) har, vilket tidigare meddelats under oktober 2019, utvärderat samgående med LifeComp Sweden AB (”LifeComp”). Curandos styrelse har nu beslutat att avstå från samgående.

Curando Nordic AB utser Johan Tinnerholm till VD

2020-01-15

Curando Nordic AB (”Curando”) har idag utsett Johan Tinnerholm till verkställande direktör.

Utfall av emission av teckningsoptioner och aktier medelst kvittning i Curando Nordic AB (publ)

2019-12-20

Curando Nordic AB meddelade den 9 december 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 samt riktad nyemission av aktier medelst kvittning fattats av extra bolagsstämma.

Förlängd teckningstid i Curando Nordic AB:s (publ) riktade nyemission

2019-12-17

Styrelsen i Curando Nordic AB (”Curando”) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat förlänga tiden för teckning i den pågående riktade nyemissionen (kontanttillskott). Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är att flera intressenter inte kan ta beslut med kort varsel under december p.g.a. stundande jul- och nyårshelg.  Ny slutdag för teckning blir den 15 januari 2020.

Curando Nordic AB (publ) beslutade om riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner

2019-12-09

Idag, den 9 december 2019, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Aktieägarna beslutade i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts. Förslagen i sin helhet med bakgrundsinformation finns på Curandos hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Curando Nordic AB’s dotterbolag Agilit Svenska AB säljer programvara för webbokning till Unilabs AB

2019-12-06

Curando Nordic AB’s dotterbolag Agilit Svenska AB (”Agilit”) har 2019-12-05 ingått avtal med Unilabs AB om försäljning av programvara för den webbokning som Agilit utvecklat för Unilabs AB.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2019

2019-11-25

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB (publ) senarelägger kvartalsrapport för Q3

2019-11-19

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2019-11-06

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), org. nr 559049-5254, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 09.30.

Curando Nordic AB föreslår köp av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB

2019-10-21

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) avser kalla till bolagsstämma och föreslå förvärv av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB (”LifeComp”).

Curando Nordic AB får ytterligare bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-10-21

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) tillförs ytterligare 1,1 MSEK för att finansiera repositionering.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2019

2019-08-30

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB utser Åke Knutsson till ny CFO

2019-07-22

Styrelsen har utsett Åke Knutsson till ny CFO för Curando gruppen fr.o.m. 22 Juli 2019. 

Curando Nordic AB får ytterligare bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-06-11

Curando Nordic AB (”Curando”) tillförs ytterligare 1,1 MSEK för att finansiera repositionering.

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2019 i Curando Nordic AB (publ)

2019-05-31

Idag, den 31 maj 2019, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2018

2019-05-29

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB positionerar sig som SaaS leverantör, reviderar sin affärsplan samt förbereder riktad emission

2019-05-29

Curando Nordic AB, ”Curando”, har tidigare meddelat att bolaget orienterar sig mot en digital leverans för hälsa och vård.  Styrelsen i bolaget har nu fattat beslut om att positionera sig som en SaaS leverantör samtidigt som man förbereder en riktad emission.

Curando Nordic AB senarelägger publicering av delårsrapport

2019-05-17

Curando Nordic AB:s årsredovisning för 2018 offentliggjord

2019-05-10

Oren revisionsberättelse för 2018-års årsredovisning för Curando Nordic AB

2019-05-10

Bolagets revisor BDO Mälardalen har idag till Curando Nordic AB lämnat en så kallad oren revisionsberättelse till årsredovisningen 2018.

Curando Nordic AB:s dotterbolag tecknar avtal om programvara

2019-05-08

Curando Nordic AB får bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-05-08

Curando Nordic AB (”Curando”) har tillförts 2,6 MSEK för att finansiera repositionering.

Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2019-04-29

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2019 kl. 10.30 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, i Lund.

Curando Nordic AB:s norska dotterbolag övertas av Otiga Group AS

2019-04-26

Curando Nordic AB senarelägger publicering av årsredovisning

2019-04-24

Curando Nordic AB har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018.

Curando Nordic AB avvecklar försäljning och leverans av företagshälsa genom konkursansökan för två dotterbolag

2019-04-11

Curando Nordic AB har tidigare meddelat att bolaget inte lyckats nå den omsättning och de resultat som ursprungligen prognostiserats.

<< Pressmeddelanden

Övriga nyheter

Understimulerad webbutvecklare sökes till Curando

2020-06-25

Uppdatering 2020-09-14

Tjänsten tillsatt!
Vi välkomnar varmt Kensiwat Sriwongwaew till teamet!

Tungviktare går in i Lundadoldis

2020-04-01

Curando breddar styrelsen och släpper tjänst för att fånga upp symptom på Covid-19.

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.