Senast uppdaterad 2020-11-27

Integritetspolicy - Curando Nordic AB

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den digitala kommunikationen på vår webbplats samt hur du kan gå tillväga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

I de sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Curando Nordic AB med dotterbolag, eller någon annan för dessa bolags räkning, vidtas lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av våra tjänster är du alltid välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via följande e-postadress: support@curando.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats: https://curando.se.

Ansvar

Curando Nordic AB (org. nr. 559049-5254 och postadress Scheelevägen 27, 223 63 Lund) ansvarar för dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter kan ske av personuppgiftsbiträde vid annat företag inom koncernen eller utanför.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter som registreras i Curandos tjänster, såsom namn, e-postadress och telefonnummer, behandlas av Curando i samband med att ditt användarkonto registreras. Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla:

 1. teknisk information inklusive IP adress, inloggningsinformation, typ och version av webbläsare, operativsystem och enhet, tidsinställningar, valt språk och cookies; samt 
 2. information om tjänsterna du använt hos oss. 
Lagring av personuppgifter

Curandos tjänster bygger på en egenutvecklad plattform som ägs och kontrolleras av Curando och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Merparten av de personuppgifter som hanteras i samband med att du nyttjar våra tjänster sparas inte i din dator, mobil eller surfplatta. Dessa personuppgifter lagras istället av Curando. Alla personuppgifterna hanteras och lagras inom EU.

Dina personuppgifter hanteras endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras nedan (se ”Syften för behandling av personuppgifter”), det vill säga så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god service, för att i övrigt kunna leverera våra tjänster enligt avtal eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Vi har rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid ska vara adekvata och relevanta för vårt fortsatta tillhandahållande av tjänsterna. Dina Användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast sex månader från det att ditt användarkonto avslutats hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk.

Användardata som lagras på basis av ditt samtycke raderar vi om du återkallar ditt samtycke.

Syften för behandling av personuppgifter
Användning av tjänster

Curando behandlar dina personuppgifter för att:

 1. ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto; 
 2. du ska kunna följa och administrera pågående ärenden; och 
 3. i övrigt kunna leverera tjänsterna till dig enligt avtal. 

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden i GDPR art. 6.1b för att behandla dina personuppgifter enligt det avtal som du har ingått med Curando, i syfte att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Supporttjänster 

Curando kan komma att kommunicera med dig i egenskap av användare av våra tjänster. I detta ingår bland annat att besvara förfrågningar samt att utreda supportärenden via vår supporttjänst eller andra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du då komma att dela med dig av ytterligare användardata som behandlas i syfte att kunna hjälpa dig med ditt ärende på bästa möjliga sätt.

Curando tillhandahåller support enligt ovan som en del av våra tjänster för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Curando. I den mån supporttjänsterna är relaterade till känsliga personuppgifter om dig sker behandlingen med stöd av avtalet.

Marknadsföring

Curando behandlar delar av din användardata för följande ändamål: direktmarknadsföring till dig via e-post och SMS eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, till exempel i samband med kampanjer och erbjudanden. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte sker med stöd av ditt samtycke vilket du kan dra tillbaka när du vill.

Utvärdering, utveckling och förbättring av tjänster

Curando kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster samt den plattform som används för att tillhandahålla tjänsterna. Detta för att kontinuerligt förbättra vår säkerhet, vår hantering av personuppgifter samt för att göra tjänsterna mer användarvänliga, till exempel genom att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av våra användare.

Rättsliga förpliktelser

Curando kan komma att behandla din användardata med stöd av den rättsliga grunden i GDPR art. 6.1c för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

Curando sparar och behandlar i övrigt dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och de krav som ställs upp enligt lag.

Tredjeparter som dina personuppgifter kan komma att delas med
Leverantörer till Curando

För att vi ska kunna erbjuda dig tjänsterna använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Dessa leverantörer (listade nedan), vilka hanterar drift, e-mail och telefoni till Curandos tjänster, arbetar endast på uppdrag av Curando och enligt Curandos instruktioner i egenskap av så kallade personuppgiftsbiträden.

Leverantörerna arbetar självständigt och ansvarar därav själva för behandlingen av dina personuppgifter. Vi ber dig att uppmärksamma att denna Integritetspolicy inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker av dessa leverantörer. För information om hur våra leverantörer behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till respektive leverantör.

Curando använder för närvarande följande leverantörer som omfattas av detta:

 • Microsoft Azure – levererar driften till Curandos tjänster. 
 • Microsoft 365 – levererar emailfunktionalitet till Curandos tjänster. 
 • TellusTalk  levererar SMS-funktionalitet till Curandos tjänster. 
Arbetsgivare

Har du hänvisats till oss av din arbetsgivare, agerar vi personuppgiftsbiträde åt denne och behandlar dina personuppgifter enligt instruktion och på uppdrag av denne. Vi lämnar dock inte ut några känsliga personuppgifter till din arbetsgivare.

Dina rättigheter som registrerad i Curandos tjänster

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, i vilket syfte de behandlas och vilka eventuella tredjeparter som behandlat dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att:

 1. begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Curandos tjänster; 
 2. be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig; 
 3. begära att din arbetsgivare skulle kontakta oss för att begära att dina personuppgifter raderas; 
 4. be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter; 
 5. dra tillbaka specifika samtycken du har lämnat till oss för behandling av dina personuppgifter; 
 6. invända mot behandling av personuppgifter; eller 
 7. begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (enligt GDPR art. 20). 

För det fall du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter ber vi dig kontakta oss genom att skicka ett mejl till support@curando.se.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att vi i denna Integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om det kvarstår några frågor eller om du har några övriga synpunkter är du välkommen att kontakta oss på support@curando.se. Vi vill även upplysa dig om att du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet i det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav.