Kallelse till extra bolagsstämma 2022-11-16

2022-10-28 14:15 CET

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (pub), 559049-8795, kallas härmed till extra bolags-stämma den 16 november 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 november 2022; och
  • anmäla sig senast 10 november 2022 skriftligen till Agilit Svenska AB, Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 40 eller per e-post info@curando.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisat-ionsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställ-företrädare eller antal biträde (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast 10 november 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av ak-tieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (https://curando.se/investerare/) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1.    Stämman öppnas
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordningen
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter
8.    Fastställande av arvoden åt revisorerna
9.    Val av revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
10.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt revisorerna samt val av revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssupple-anter (punkterna 7 – 9 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att entlediga Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, att en revisor utan revisorssuppleant ska utses samt att välja Magnus Arleborn, personnummer 640420-4395, till ny revisor för tiden intill nästa årsstämma.  Ändringen föran-leds av den rörelseöverlåtelse av verksamheten i Agilit Holding AB till Agilit Svenska AB som enligt avtalet om omvänt förvärv av Rightbridge Ventures AB genomfördes under augusti.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut (punkt 10 på dagordningen) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av på de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. 

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga förslag och fullmaktsformulär samt relaterade handlingar finns tillgäng-liga på bolagets kontor, Kung Oskars väg 11 C i Lund samt på bolagets webbplats (www.curando.se) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på extra stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/lntegritetspolicy-bolagsstammor­svenska.pdf

Upplysningar på extra bolagsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 208 430 382 stycken.

Lund i oktober 2022
Agilit Svenska AB (publ)
Styrelsen 

För kontakt och ytterligare information:

Se www.curando.se eller kontakta styrelseordförande Fredrik Thafvelin, +47 92 03 02 00, fredrik.thafvelin@curando.se.

Om Agilit Svenska AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Lund och Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.