Bolagsstyrning

Finansiell Rapportering

Agilits redovisning är baserad på lagar, förordningar, regler, avtal och rekommendationer som gäller för noterade bolag på Nasdaq First North Growth Market .

Det sker regelbundet en kommunikation mellan ledningen och revisorerna. Styrelsen utvärderar löpande att ekonomiorganisationen är rätt dimensionerad och har tillräckligt med resurser. Styrelsen får löpande information om utvecklingen i moderbolaget och koncernen.


Revisor


Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är Bolagets revisor och är vald till nästa årsstämma. Lisa Albertsson är huvudansvarig revisor. Lisa Albertsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige, och nås på adressen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 2138, 220 02 LUND.


Styrelsens & VD:s arbete


Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Agilits styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Bolagsstämmor

Nästa bolagsstämma i Curando Nordic AB: 2021-11-??
DOK 1
DOK 2
DOK 2

Kontakt - Investor Relations

För mer information, kontakta:
Johan Tinnerholm, VD
johan.tinnerholm@curando.se

tinnerholm-circle