Kallelse till årsstämma 2024-06-28

2024-05-28

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024; och

 • anmäla sig till bolaget senast 24 juni 2024. Anmälan kan göras per telefon 08-27 57 50 eller per e-post info@curando.se. Anmälan kan också göras skriftligen till Åke Knutsson, Brobyggargatan 4, 298 31 Tollarp. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 24 juni 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.curando.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordningen.

 5. Val av en eller två justeringsmän.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 8. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

 3. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

 4. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägarna Fredrik Thafvelin, Turn Around AS, Progressio Brage Finans AS, Semmy Rülf, Åke Knutsson, Lars Lidgren, Cecilia Thafvelin samt Johan Tinnerholm (”Förslagsställarna styrelse”) som tillsammans innehar cirka 37 procent av aktierna och rösterna i bolaget förslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter.

Förslagsställarna styrelsen föreslår att en auktoriserad revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Förslagsställarna styrelse föreslår att inga styrelsearvoden utgår för år 2024.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Förslagsställarna styrelse föreslår att Johan Assarsson, Fredrik Thafvelin och Petter Oygarden omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslagsställarna styrelse föreslår vidare att Fredrik Thafvelin omväljs till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av Johan Isbrand som revisor.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida samt i bolagets årsredovisning för 2022.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, anmälnings- och fullmaktsformulär, samt relaterade handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor, Kung Oskars väg 11 C i Lund samt på bolagets webbplats (www.curando.se) senast 3 veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 208 430 382 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i maj 2024
Agilit Svenska AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information se www.curando.se eller kontakta styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin, +47 (0) 920 – 30 200, fredrik.thafvelin@curando.se