Pressmeddelande

Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ)) genomför förvärvet av RightBridge Ventures AB (publ) och ny styrelse och ledning har tillträtt

  • Publicerad: 2022-10-06
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 22 juni 2022 har Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ)) (”Bolaget”) i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i RightBridge Ventures AB (publ) (”RBV”) enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i RBV (”Transaktionen”).

Transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma, vilket erhållits den 29 september 2022. Även övriga villkor för Transaktionen är uppfyllda och Transaktionen har därför idag fullbordats.

Bolaget har, med anledning av Transaktionen, upprättat en bolagsbeskrivning som publicerats den 15 september 2022 (”Bolagsbeskrivningen”). Bolagsbeskrivningen innehåller en beskrivning av Transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Transaktionen uppgår till totalt 179 969 278,08 kronor och har erlagts genom nyemission av 2 999 487 968 nya aktier i Bolaget (”Vederlagsaktierna”). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i RBV, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma som godkänt Transaktionen.Vederlagsaktierna delas ut till RBVs ägare efter sedvanlig handläggning av Bolagsverket. 

Bolaget offentliggjorde den 29 september 2022 kommuniké från extra bolagsstämman, där det framgår att bolagsstämman beslutade att välja Johan Rooth, Stefan Lindeberg, Kenneth Arnström och Magnus Leppäniemi till nya ordinarie styrelseledamöter samt att välja Johan Rooth som ny styrelseordförande. Carlos Barrios är utnämnd till verkställande direktör. Den nya styrelsen och VD:n har idag tillträtt.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mail: info@amudova.se

Kontakt:

Ytterligare information:

Johan Rooth, Styrelsens ordförande
Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ))
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733  

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-10-06

Release

Citat:

Bilder: