Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Agilit Holding AB (publ)

 • Publicerad: 2022-05-25
 • Senast ändrad: 2022-11-01

Aktieägarna i Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2022; och
 • anmäla sig till bolaget senast 21 juni skriftligen till Agilit Holding AB, Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 40 eller per e-post info@curando.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 juni 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.curando.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut:

a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägarna Fredrik Thafvelin, Algora AB, Seagles AB, Turn Around AS, Progressio Brage Finans AS, Semmy Rülf, Åke Knutsson, Cecilia Thafvelin samt Johan Tinnerholm (”Förslagsställarna styrelse”) som tillsammans innehar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget förslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Förslagsställarna styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Förslagsställarna styrelse föreslår att inga styrelsearvoden utgår för år 2022.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Förslagsställarna styrelse föreslår att Johan Assarsson, Morgan Eilenberg, Lars Lidgren, Fredrik Thafvelin, Semmy Rülf och Petter Øygarden omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslagsställarna styrelse föreslår vidare att Semmy Rülf omväljs till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av PwC Aktiebolag som revisor. PwC Aktiebolag har meddelat att Lisa Albertsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida samt i bolagets årsredovisning för 2021.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, anmälnings- och fullmaktsformulär, samt relaterade handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor, Kung Oskars väg 11 C i Lund samt på bolagets webbplats (www.curando.se) senast 3 veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 208 430 382 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i maj 2022

Agilit Holding AB (publ)

STYRELSEN

Agilit Holdings aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.

Kontakt:

För ytterligare information se www.curando.se eller kontakta VD Johan Tinnerholm, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-05-25

PM Kallelse årsstämma Agilit Holding AB 2022-06-28

Citat:

Bilder: