Pressmeddelande

RightBridge Ventures tecknar avtal om att förvärva cirka 80 procent av aktierna i den ledande nordiska e-sportorganisationen Tricked Esport ApS

  • Publicerad: 2022-11-07
  • Senast ändrad: 2022-11-07

Rightbridge Ventures Group (”RightBridge Ventures” eller ”Bolaget”) har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal (”SPA”) om att förvärva cirka 80 procent av aktierna i Tricked esport ApS (”Tricked”) (”Transaktionen”). Transaktionens slutförande är villkorat av att vissa villkor uppfylls enligt vad som närmare anges nedan. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 41 440 000 kronor och avses att erläggas med nyemitterade stamaktier i RightBridge Ventures till Trickeds aktieägare, EMLIKA ApS, Nebbegård Invest A/S och JV Equity A/S (”Säljarna”) till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Efter tillträdet kommer Säljarna att inneha 17,72% av aktierna i RightBridge Ventures. De nyemitterade aktierna kommer att vara föremål för lock-up under en period om 12 månader.

Om Tricked
Tricked är en dansk e-sport tävlings- och utbildningsorganisation med över 50 anställda som tillhandahåller prenumerationstjänster för esport-utbildning via tre spelcenter, samt online, och till cirka 20 högstadie-, gymnasie- och yrkesskolor över hela Danmark. Sedan starten har Tricked fört värdena sportsmanship, disciplin och respekt till tusentals spelare.,

 

Trickeds tävlingsinriktade lag är bland de främsta professionella e-sportteamen i Skandinavien, och deras prenumerationsbaserade coaching- och utbildningstjänstverksamhet är den största i sitt slag i Danmark.

 

Trots att Tricked har sitt huvudkontor i Danmark är räckvidden global. Tack vare populariteten av deras lag i stora titlar som League of Legends, CS: GO (Topp 50 över hela världen och topp 8 bland alla uppdrag ("HLTV-kartor")), Fortnite och FIFA (två gånger världsmästare), Transaktionen, förutom tusentals spelare som har gått igenom Tricked utbildnings- och coachningsprogram och evenemang, Tricked bidrar med en mycket skalbar prenumerationsmodell och en konsumenträckvidd på ca 14 miljoner

 

En av de bidragande faktorerna till Trickeds snabba tillväxt och onlineräckvidd är dess egenutvecklade medlemshanterings mjukvarusystem, som är baserat på Amazon Web Services och Microsoft. Tricked är en Microsoft EDUCATION-partner och unik i kategorin esport.

 

Dessutom har Tricked nyligen inlett ett partnerskap med Köpenhamns stad för att utbilda arbetslösa och hjälpa dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden genom e-sport och spel.

 

”Genom åren har vi fått erfarenheten att e-sport är mer än underhållning, att e-sport skapar värde för samhället. Just nu har bara ett fragment av potentialen inom e-sport och spel utnyttjats. Vi kommer att arbeta ännu hårdare för det i framtiden. Vi är glada över att kunna utveckla Tricked och avancera till nästa nivå med RightBridge Ventures" – säger Morten Høj Jensen, Tricked Esport VD

 

Transaktionen i korthet
 

        RightBridge Ventures har tecknat ett SPA för att förvärva 80 procent av aktierna i Tricked.

 

        Köpeskillingen för aktierna i Tricked uppgår till totalt 41 440 000 kronor och avses erläggas genom emission av 27 626 666 nyemitterade stamaktier i RightBridge Ventures, till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie.

 

        Efter tillträdet kommer Säljarna att inneha 17,72 procent av aktierna i RightBridge Ventures, varav Nebbegård Invest A/S kommer att inneha 15,38 procent av aktierna.

 

        De nyemitterade aktierna till Säljarna kommer att vara föremål för en 100-procentig lock-up under en period om 12 månader.

 

        Transaktionen är villkorad av att (i) en revisor bekräftar att räkenskaperna för Tricked i september 2022 är i linje med budget och att Trickeds skulder, enligt överenskommelse, har betalats, (iii) inget ordinarie utanför verksamheten har inträffat sedan signeringsdatumet, och (ii) att styrelsen för Rightbridge Ventures beslutar att, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 29 september 2022, genomföra en riktad emission av aktier till Säljarna.

 

        Transaktionen förväntas slutföras i november 2022.

 

Bakgrund och motiv till Transaktionen

 

Trickeds diversifierade affärsmodell som kombinerar konkurrenskraftiga spel- och utbildningstjänster har lett till en ökande försäljningstillväxt under 2022. Tricked prognos för 2022 inkluderar intäkter på cirka 7 000 000 kronor och en tydlig utveckling mot neutrala till positiva EBITDA-nivåer vid årsskiftet.

 

Tricked ger mervärde med en konsumenträckvidd på ca. 14 miljoner genom sina ledande spellag såväl som de tusentals spelare som har gått igenom sina utbildnings- och coachingprogram samt evenemang.

 

Dessutom bidrar Transaktionen med en prenumerationsaffärsmodell, en egenutvecklad mjukvaruplattform för medlemskap och innehållshantering och en diversifierad intäktsmix som kan 1) replikeras och expandera över RightBridge Ventures portfölj andra e-sportorganisationer (Team Singularity/Lilmix) och 2) marknadsföras och distribueras globalt internt Knacks marknadsförings- och talangbyrå samt media/turneringsplattformar ePulze och ESPL för att vara tillgängliga för spelare över hela världen.

 

 

"Denna transaktion är i linje med vår förvärvsstrategi som syftar till att skapa synergier mellan våra portföljbolag. RightBridge Ventures fortsätter sin resa och förvärvet av Tricked bidrar med omsättning, en tydlig strategi till lönsamhet, en prenumeration och en diversifierad affärsmodell inklusive utbildningstjänster samt en engagerad community av spelare som kompletterar våra Metaverse- och Infrastructure-segment. Vi tar även in starka aktieägare som ser långsiktigt på RightBridge vilket återspeglas i deras lockup-avtal och aktiepris om 1,5 SEK" säger Carlos Barrios, VD för RightBridge Ventures

 

Framåtblickande uttalanden

 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "skulle kunna", "sikta" eller "kan", eller, i varje enskilt fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtriktade uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte i onödan förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som uttryckligen eller underförstått finns häri gäller endast per dagen för detta och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

About RightBridge Ventures

RightBridge Ventures is a compounder and investment company based in Stockholm (Sweden) dedicated to investing in companies that shape the future of esports and gaming as part of the digital media and entertainment industry. For more information visit www.rightbridge.se or get updates by following us on Twitter on Instagram and LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)’s shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market and Amudova AB is a Certified Adviser.

Kontakt:

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07-11-2022

—————

Filer:

Citat:

Bilder: