Kallelse till extra bolagsstämma 2024-02-06

2024-01-19

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 februari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 januari 2024; och
  • anmäla sig till bolaget senast 1 februari 2024. Anmälan kan göras per telefon 08-27 57 50 eller per e-post info@curando.se. Anmälan kan också göras skriftligen till Åke Knutsson, Brobyggargatan 4, 298 31 Tollarp. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt
att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast den 31 januari 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid
(dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också
ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att
underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.curando.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1.    Stämman öppnas.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordningen.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
8.    Fastställande av arvoden åt revisorerna.
9.    Val av revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Beslutsförslag i korthet:

Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 7)

Styrelsen föreslår att en revisor utses, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt (punkt 8)

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)

Styrelsen föreslår att till ny revisor välja auktoriserad revisor Johan Isbrand, personnummer 640929-6917.
Förslaget föranleds av att nuvarande revisor inte längre har kapacitet att fullfölja uppdraget.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets kontor, Kung Oskars väg 11 C i Lund samt på bolagets
webbplats (www.curando.se) senast 2 veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 208 430 382
stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i januari 2024
Agilit Svenska AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information se www.curando.se eller kontakta styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin, +47 (0) 920 – 30 200, fredrik.thafvelin@curando.se