Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2018

 • Publicerad: 2019-02-28
 • Senast ändrad: 2019-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curando.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

12 månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 644 KSEK, vilket är en ökning på 48% jämfört med samma period 2017.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –17 589 KSEK. Resultatet belastades främst av personal- och konsultkostnader samt av kostnader för utveckling av koncernens webbplattform.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,76 SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till cirka 5%.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 779 KSEK vilket är en minskning på 32% jämfört med fjärde kvartalet 2017.
 • Minskningen är i huvudsak en effekt av att dotterbolaget Agilit AB (IT) ej bedrivit konsultverksamhet under Q4 utan endast utvecklat den egna plattformen, samt en minskad omsättning i Niana AB efter bortfall av ett stort avtal med abonnentkund.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 926 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,30 SEK.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 31 december 2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.
   
Soliditet:Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

 • I oktober 2018 bytte Curando Nordic AB Certified Adviser, till Erik Penser Bank AB.
 • Inför delårsrapporten för tredje kvartalet lämnade Curando Nordic AB information om ändrad planering avseende etablering och expansion i andra länder samt avseende finansiell målsättning. Vidare informerades om bolagets styrelsebeslut att reducera kostnader och avyttra delar av verksamheten. Affärsmodellen kompletterades med en kostnadsfri instegstjänst. 
 • Curando Nordic AB har i oktober tecknat ett trepartsavtal med Gjensidige Försäkring och Tydliga Försäkringsförmedling om leverans av rådgivningstjänster från vår hälsoväxel. Vår leverans ingår som en del i en ny sjukvårdsprodukt som anpassats till de nya skatteregler som gäller avdragsrätten för företagen. Försäkringen började säljas i december.
 • Den 12 december 2018 meddelade Curando Nordic AB att dotterbolaget Niana AB förvärvats av Arenakoncernen AB vilket förväntas innebära en positiv kassaflödeseffekt om cirka 3,5 mkr. Avyttringen var en del i strategin att avyttra delar som inte är kärnverksamhet och affären sågs kunna stärka såväl Curando som Niana och Arenakoncernen.
 • Curando AS, Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, ingick den 19 december 2018 samarbetsavtal med dinHMS AS avseende e-konsultationer. Curandos roll i samarbetet är att leverera, installera och facilitera videolösning för mobil och web, utbildning samt nödvändig programvara.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Under december – januari genomför ledningen ett omfattande besparingsprogram i bolaget som från och med kvartal två reducerar bolagets kostnader med cirka en halv miljon kronor per månad.
 • Den 17 januari startade Curando AS i Norge en online läkartjänst som ett samarbetsprojekt med tre kommuner och en regional högskola.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 13.30 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-02-28

Läs hela delårsrapporten Q4 Curando Nordic AB (PDF)

Citat:

Bilder:

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.