Kallelse till årsstämma 2023-06-30

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund. 

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2023; och
anmäla sig till bolaget senast 23 juni. Anmälan kan göras per telefon 0706-43 24 10 eller per e-post info@curando.se. Anmälan kan också göras skriftligen till Åke Knutsson, Brobyggargatan 4, 298 31 Tollarp.       I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 juni 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. 
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.curando.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning: 
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
     a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
     b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
     c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Beslutsförslag i korthet: 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Aktieägarna Fredrik Thafvelin, Algora AB, Turn Around AS, Progressio Brage Finans AS, Semmy Rülf, Åke Knutsson, Cecilia Thafvelin samt Johan Tinnerholm (”Förslagsställarna styrelse”) som tillsammans innehar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget förslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter.

Förslagsställarna styrelsen föreslår att en revisor utses, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Förslagsställarna styrelse föreslår att inga styrelsearvoden utgår för år 2023.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Förslagsställarna styrelse föreslår att Johan Assarsson, Fredrik Thafvelin och Petter Oygarden omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslagsställarna styrelse föreslår vidare att Fredrik Thafvelin omväljs till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av Magnus Arleborn, personnummer 640420-4395, som revisor.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida samt i bolagets årsredovisning för 2022.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Årsredovisningen och revisionsberättelsen, anmälnings- och fullmaktsformulär, samt relaterade handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor, Kung Oskars väg 11 C i Lund samt på bolagets webbplats (www.curando.se) senast 3 veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 208 430 382 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i juni 2023
Agilit Svenska AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information se www.curando.se eller kontakta VD Johan Tinnerholm, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se