Kommuniké från extra bolagsstämma 2022-11-16

2022-11-17

Igår, den 16 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Agilt Svenska AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. 

Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt  revisorer samt val av revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter 

 

Bolagsstämman beslutade att revisor skall utses.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Bolagsstämman beslutade vidare att entlediga Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och välja Magnus Arleborn till ny revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ändringen föranleds av den rörelseöverlåtelse av verksamheten i Agilit Holding AB till Agilit Svenska AB som enligt avtalet om omvänt förvärv av Rightbridge Ventures AB genomfördes under augusti.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

Ytterligare information:

Kontakta Johan Tinnerholm, verkställande direktör, +46 (0) 706 43 24 10 johan.tinnerholm@curando.se


Om Agilit Svenska AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Läs mer på www.curando.se.